Gphone VNPT HCM

MUA SỐ GPHONE HCM: O283.912.7777 - O948.483.668 - 0917.136.368 - 0944.128.338
1 (028) 3886 1819 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
2 (028) 3606 1819 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
3 (028) 3880 1819 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
4 (028) 3887 1819 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
5 (028) 3537 8939 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
6 (028) 3889 1008 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
7 (028) 3878 1008 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
8 (028) 3890 2838 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
9 (028) 3502 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
10 (028) 3503 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
11 (028) 3608 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
12 (028) 3944 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
13 (028) 3913 8338 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
14 (028) 3888 19XX Còn nhiều năm sinh 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
15 (028) 3880 0368 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
16 (028) 3885 1368 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
17 (028) 3880 1368 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
18 (028) 3882 1368 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
19 (028) 3893 3398 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
20 (028) 3893 4569 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
21 (028) 36 069 699 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
22 (028) 350 34568 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
23 (028) 36 066 077 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
24 (028) 3888 0283 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
25 (028) 3888 6678 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
26 (028) 35 066 088 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
27 (028) 3888 1357 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
28 (028) 3878 3686 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
29 (028) 3503 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
30 (028) 3537 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
31 (028) 3606 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
32 (028) 3608 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
33 (028) 3880 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
34 (028) 3880 8998 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
35 (028) 3882 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
36 (028) 3885 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
37 (028) 3890 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
38 (028) 3893 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
39 (028) 3944 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
40 (028) 3882 3579 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
41 (028) 3883 3579 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
42 (028) 3885 3579 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
43 (028) 3606 3579 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
44 (028) 35 011 088 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
45 (028) 3539 9688 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
46 (028) 36 000 113 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
47 (028) 3509 3979 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
48 (028) 3888 6090 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
49 (028) 3890 6090 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
50 (028) 3500 1123 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
51 (028) 3890 0098 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
52 (028) 3539 1179 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
53 (028) 3606 3336 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
54 (028) 3886 3336 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
55 (028) 396 82228 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
56 (028) 3500 6686 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
57 (028) 3506 6866 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
58 (028) 3606 6866 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
59 (028) 3885 6686 GPhone HCM 3.3 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
60 (028) 3606 6099 GPhone HCM 3.3 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
61 (028) 389 34568 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
62 (028) 3539 1368 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
63 (028) 3606 1368 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
64 (028) 3889 1368 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
65 (028) 3880 1368 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
66 (028) 3536 1368 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
67 (028) 3893 9593 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
68 (028) 3888 1819 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
69 (028) 39 18 18 19 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
70 (028) 3893 9596 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
71 (028) 35 368 568 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
72 (028) 35 399 599 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
73 (028) 3893 9598 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
74 (028) 3893 9599 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
75 (028) 3611 1368 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
76 (028) 3900 3922 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
77 (028) 3900 3933 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
78 (028) 353 98889 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
79 (028) 353 96669 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
80 (028) 353 93339 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
81 (028) 387 85558 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
82 (028) 3888 7778 GPhone HCM 3.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
83 (028) 3888 5558 GPhone HCM 3.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
84 (028) 350 83338 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
85 (028) 387 83338 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
86 (028) 350 89998 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
87 (028) 3900 3955 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
88 (028) 3900 3977 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
89 (028) 3506 6088 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
90 (028)35 008 009 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
91 (028)36 008 009 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
92 (028)36 01 03 06 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
93 (028)35 001 002 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
94 (028)36 005 006 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
95 (028)36 139 169 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
96 (028) 3900 8998 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
97 (028) 35 234566 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
98 (028) 35 234569 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
99 (028) 35 234588 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
100 (028) 35 234599 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
101 (028) 3909 0009 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
102 (028)38 808 909 GPhone HCM 3.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
103 (028) 3611 3622 GPhone HCM 3.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
104 (028)36 012 678 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
105 (028)39 012 678 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
106 (028)35 012 678 GPhone HCM 3.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
107 (028)36 012 789 GPhone HCM 3.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
108 (028)39 012 789 GPhone HCM 3.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
109 (028) 3501 3579 GPhone HCM 3.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
110 (028) 3900 3911 GPhone HCM 4.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
111 (028) 3888 9998 GPhone HCM 4.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
112 (028) 3900 3988 GPhone HCM 4.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
113 (028)36 088 688 GPhone HCM 4.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
114 (028)35 088 688 GPhone HCM 4.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
115 (028) 3999 1800 GPhone HCM 4.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
116 (028) 3549 6989 GPhone HCM 5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
117 (028) 39 683 868 GPhone HCM 5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
118 (028) 3884 7788 GPhone HCM 6 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
119 (028)38 789 333 GPhone HCM 7.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
120 (0283) 8787 333 GPhone HCM 7.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
121 (0283) 6060 333 GPhone HCM 7.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
122 (028)36 012 333 GPhone HCM 7.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
123 (028)35 012 333 GPhone HCM 7.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
124 (028)39 012 333 GPhone HCM 7.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
125 (028) 3539 5979 GPhone HCM 7.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
126 (028) 350 66 999 GPhone HCM 12 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
127 (028) 3882 6868 GPhone HCM 8 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
128 (028) 3885 6868 GPhone HCM 8 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
129 (028) 3503 6868 GPhone HCM 8 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
130 (028) 3505 6868 GPhone HCM 8 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
131 (028) 3880 6868 GPhone HCM 8 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
132 (028) 3944 6868 GPhone HCM 8 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
133 (028) 3884 3886 GPhone HCM 8 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
134 (028) 3606 6868 GPhone HCM 8 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
135 (028) 3900 3939 GPhone HCM 8.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
136 (028) 3900 3999 GPhone HCM 12 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
137 (028) 3887 3888 GPhone HCM 12 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
138 (028) 38 933 999 GPhone HCM 12 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
139 (028) 36066 888 GPhone HCM 12 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
140 (028) 3893 0000 GPhone HCM 13 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
141 (028) 3937 0000 GPhone HCM 13 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
142 (028) 3968 0000 GPhone HCM 13 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
143 (028) 3606 0000 GPhone HCM 13 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
144 (028)39 131 888 GPhone HCM 15 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
145 (028)39 121 888 GPhone HCM 15 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
146 (028)39 136 888 GPhone HCM 15 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
147 (028)39 138 999 GPhone HCM 15 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
148 (028) 3888 3388 GPhone HCM 15 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
149 (028) 3888 3838 GPhone HCM 15 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
150 (028) 3606 6789 GPhone HCM 16 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
151 (028) 3893 6789 GPhone HCM 16 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
152 (028) 3503 6789 GPhone HCM 16 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
153 (028) 3880 6789 GPhone HCM 16 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
154 (028) 3882 6789 GPhone HCM 16 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
155 (028) 3890 6789 GPhone HCM 16 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
156 (028) 3606 7777 GPhone HCM 16 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
157 (028) 3944 6789 GPhone HCM 16 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
158 (028) 3611 6789 GPhone HCM 19 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
159 (028) 3912 6789 GPhone HCM 19 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
160 (028) 3523 5555 GPhone HCM 19 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
161 (028) 389 34567 GPhone HCM 19 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
162 (028)39 139 139 GPhone HCM 25 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
163 (028)36 111 333 GPhone HCM 22 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
164 (028)36 03 03 03 GPhone HCM 19 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
165 (028)39 136 136 GPhone HCM 19 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
166 (028)39 137 137 GPhone HCM 19 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
167 (028) 3908 8999 GPhone HCM 16 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
168 (028) 3900 8999 GPhone HCM 18 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
169 (028) 388 45678 GPhone HCM 19 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
170 (028)36 10 10 10 GPhone HCM 22 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
171 (028) 389 00000 GPhone HCM 22 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
172 (028) 388 00000 GPhone HCM 22 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
173 (028) 3611 3611 GPhone HCM 16 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
174 (028) 3900 7777 GPhone HCM 23 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
175 (028) 3611 7777 GPhone HCM 23 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
176 (028) 3893 7777 GPhone HCM 23 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
177 (028) 3539 7777 GPhone HCM 23 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
178 (028) 3889 3889 GPhone HCM 18 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
179 (028) 3611 3333 GPhone HCM 18 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
180 (028) 36 112233 GPhone HCM 18 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
181 (028) 3900 3333 GPhone HCM 18 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
182 (028) 3912 3333 GPhone HCM 18 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
183 (028) 3612 3333 GPhone HCM 18 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
184 (028) 3523 6666 GPhone HCM 20 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
185 (028) 3503 6666 GPhone HCM 20 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
186 (028) 3603 6666 GPhone HCM 20 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
187 (028) 3885 6666 GPhone HCM 20 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
188 (028) 3890 6666 GPhone HCM 20 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
189 (028) 3893 6666 GPhone HCM 20 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
190 (028) 3903 8888 GPhone HCM 29 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
191 (028) 391 22222 GPhone HCM 32 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
192 (028) 360 11111 GPhone HCM 32 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
193 (028) 39 12 12 12 GPhone HCM 33 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
194 (028)39 000 111 GPhone HCM 25 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
195 (028)39 000 666 GPhone HCM 25 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
196 (028) 36 111 222 GPhone HCM 25 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
197 (028) 36 111 888 GPhone HCM 29 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
198 (028) 36 111 999 GPhone HCM 29 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
199 (028)35 012 345 GPhone HCM 29 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
SỐ CÓ DÂY VNPT HCM LÀM TỔNG ĐÀI, HOTLINE - CALL 0283 912 7777 - 0948 483 668
1 (028)38 838 868 Số cố định có dây 8 triệu Không cam kết TP.HCM
2 (028)38 116 117 Số cố định có dây 9 triệu Không cam kết TP.HCM
3 (028)38 118 119 Số cố định có dây 9 triệu Không cam kết TP.HCM
4 (028) 3999 8889 Số cố định có dây 9 triệu Không cam kết TP.HCM
5 (028) 38 345 789 Số cố định có dây 10 triệu Không cam kết TP.HCM
6 (028) 38 456 888 Số cố định có dây 15 triệu Cam kết 220k TP.HCM
7 (028) 38 388 399 Số cố định có dây 15 triệu Không cam kết TP.HCM
8 (028) 38 246 246 Số cố định có dây 15 triệu Cam kết 550k TP.HCM
9 (028) 3822 6789 Số cố định có dây 15 triệu Cam kết 350k TP.HCM
10 (028) 3888 8889 Số cố định có dây 20 triệu Cam kết 350k TP.HCM
12 (028) 3838 3828 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
13 (028) 3838 3858 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
14 (028) 3838 3868 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
15 (028) 3838 3898 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
16 (028) 3838 6898 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
17 (028)3 765 4321 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
18 (028) 39 246 357 Số cố định có dây 18 triệu Không cam kết TP.HCM
19 (028) 355 33333 Số cố định có dây 25 triệu Cam kết 550k TP.HCM
20 (028) 38 33 88 99 Số cố định có dây 25 triệu Không cam kết TP.HCM
21 (028) 39 119 119 Số cố định có dây 60 triệu Không cam kết TP.HCM
22 (028) 39 111 999 Số cố định có dây 79 triệu Không cam kết TP.HCM
23 (028) 38 666 999 Số cố định có dây 45 triệu Không cam kết TP.HCM
24 (028) 39 16 16 16 Số cố định có dây 45 triệu Không cam kết TP.HCM
25 (028) 382 99999 Số cố định có dây 59 triệu Cam kết 550k TP.HCM
26 (028) 38 333 888 Số cố định có dây 59 triệu Không cam kết TP.HCM
27 (028) 35 888 999 Số cố định có dây 59 triệu Không cam kết TP.HCM
28 (028) 39 168 168 Số cố định có dây 79 triệu Không cam kết TP.HCM
29 (028) 38 888 999 Số cố định có dây 79 triệu Không cam kết TP.HCM
30 (028) 39 333 333 Số cố định có dây 299 triệu Không cam kết TP.HCM
31 (028) 35 888 888 Số cố định có dây 399 triệu Không cam kết TP.HCM
32 (028)38 485 868 Số cố định có dây 499 triệu Không cam kết TP.HCM

Khuyến Mãi Internet VNPT Quận Hoàn Kiếm, Long Biên Giá Rẻ

VNPT Hà Nội đang có chương trình khuyến mãi internet vnpt vô cùng lớn, giảm giá tất cả các gói cước, tăng tốc độ băng thông quốc tế, trang bị modem wifi, hỗ trợ tư vấn và làm hợp đồng online tại nhà. Với gói cước thấp nhất 3MB, chỉ 130.000đ/tháng quý khách hàng có thể sử dụng dịch vụ internet thỏa thích, không lo phát sinh cước. Quý khách hàng có nhu cầu lắp đặt adsl vnpt vui lòng liên hệ qua HOLINE: 0983.211.698- 0942.96.6363

Bảng Sim Phone HCM Số Đẹp Tháng 12/2015 Lắp Di Động

HCM cập nhật bảng sim gphone vnpt số đẹp tháng 12/2015 lắp di động, di chuyển toàn quốc với cước phí gọi cực rẻ chỉ 200đ/phút dành cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức doanh nghiệp. Thủ tục đơn giản, đăng ký nhanh chóng hơn. Giao sim gphone miễn phí tại nhà chỉ trong 60 phút mua sim. Liên hệ 0435 202 338 để được tư vấn miễn phí!

Cập Nhật Danh Sách Số Gphone Vnpt HCM Tháng 11/2015

http://internetvnpthanoi.com/ cập nhật bảng sim gphone đời đầu số đẹp tháng 11/2015 mới nhất lắp di động, di chuyển toàn quốc cước phí chỉ còn 200đ/phút. Sim gphone lắp vào tất cả máy điện thoại di động của quý khách. Sang tên chính chủ, giao sim gphone miễn phí tại nhà nhanh 60 phút. Liên hệ 0838 868 646 - 097 8888 717 để chọn số theo yêu cầu

Danh Sách Số Gphone Vnpt HCM Cập Nhật Mới Nhất Tháng 01/2016

http://internetvnpthanoi.com/ cập nhật bảng sim gphone đời đầu số đẹp tháng 01/2016 mới nhất lắp di động, di chuyển toàn quốc cước phí chỉ còn 200đ/phút. Sim gphone lắp vào tất cả máy điện thoại di động của quý khách. Sang tên chính chủ, giao sim gphone miễn phí tại nhà nhanh 60 phút. Liên hệ 0838 868 646 - 097 8888 717 để chọn số theo yêu cầu

ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG VNPT 

O948.483.668

O944.128.338 

O888.108.208

O8.1900.1232

O942.489.689

O917.136.368

----------------------------

HỖ TRỢ BÁO HỎNG: 024.800.126 

----------------------------

Danh Sách Số Gphone, ĐCTĐ 

Bảng sim số gphone Vnpt HCM

Bảng số sim gphone Vnpt Hà Nội

Số cố định có dây Vnpt Hà Nội

Số cố định có dây Vnpt HCM

Đăng ký mạng cáp quang Vnpt

 

gphone-vnpt

TIN TỨC CÁP QUANG VNPT
(GPhone) - Tháng 08/2018 VNPT Hà Nội cập nhật danh sách bảng sim GPhone vnpt số đẹp tại Hà Nội dành cho cá nhân, doanh nghiệp trong đó có dạng lặp kép, gánh đảo, tam hoa, tứ quý nổi bật hơn.
Chi tiết
Khuyến Mãi Lắp Mạng VNPT tại Hà Nội Tháng 08/2018 - vô cùng hấp dẫn. Nhằm tri ân quý khách hàng đã đang và sẽ sử dụng mạng cáp quang VNPT Hà Nội sẽ được miễn phí lắp đặt khi đăng ký mới, trang bị modem wifi và tặng thêm tới 7 tháng cước sử dụng
Chi tiết
Xả kho, thanh lý sim gphone Hà Nội lắp di động giá rẻ chưa từng có. Danh sách số gphone lắp di động có sẵn nano sim, micro sim đẹp, dễ nhớ giá chỉ 1.5 triệu số.
Chi tiết

 

ĐỊA BÀN TIẾP NHẬN LẮP MỚI

Lắp mạng Vnpt tại Hoàn Kiếm

Lắp mạng Vnpt tại Ba Đình

Lắp mạng Vnpt tại Long Biên

Lắp mạng Vnpt tại Đống Đa

Lắp mạng Vnpt tại Thanh Xuân

Lắp mạng Vnpt tại Cầu Giấy

Lắp mạng Vnpt tại Tây Hồ

Lắp mạng Vnpt tại Hà Đông

Lắp mạng Vnpt tại Hoàng Mai

Lắp mạng Vnpt tại Hai Bà Trưng

Lắp mạng Vnpt tại Nam Từ Liêm

Lắp mạng Vnpt tại Bắc Từ Liêm

Lắp mạng Vnpt tại Thanh Trì

Lắp mạng Vnpt tại Gia Lâm

Lắp mạng Vnpt tại Đông Anh

Lắp mạng Vnpt tại Sơn Tây

Lắp mạng Vnpt tại Ba Vì

Lắp mạng Vnpt tại Thạch Thất

Lắp mạng Vnpt tại Quốc Oai

Lắp mạng Vnpt tại Chương Mỹ

Lắp mạng Vnpt tại Đan Phượng

Lắp mạng Vnpt tại Hoài Đức

Lắp mạng Vnpt tại Thanh Oai

Lắp mạng Vnpt tại Sóc Sơn

Lắp mạng Vnpt tại Mê Linh

Lắp mạng Vnpt tại Phú Xuyên

Lắp mạng Vnpt tại Phúc Thọ

Lắp mạng Vnpt tại Mỹ Đức

Lắp mạng Vnpt tại Ứng Hòa

Lắp mạng Vnpt tại Thường Tín